Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viatwice twice
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viatwice twice
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viatwice twice
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viadiscort discort
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
7744 9735 500

sigaloenta:

gingercatsneeze:

Animated with Expresii, might be the best digital ink software in the universe. 

More to come ;)

my naym is cat
and wen it’s dark
and spyders crawl
and mouses lurk-
i doe not pauz
and feel no fryght
i lope along

i am the nyght

Reposted fromAngusJames AngusJames
Reposted frommesoup mesoup viatwice twice
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
1182 c394
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
1816 23b8 500
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl