Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frommesoup mesoup viatwice twice
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
1182 c394
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
1816 23b8 500
Reposted fromsarazation sarazation
1969 4872 500
Reposted fromsarazation sarazation
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viathatwasntadream thatwasntadream
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaImaginationMika ImaginationMika
9476 212a 500
6377 4f60 500

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

5502 396c
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viastonerr stonerr
5768 76bc 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
2020 3289 500
Reposted fromsarazation sarazation
2511 58d7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl